top of page

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ROOTS Premium Gym

ROOTS Premium Gym hierna te noemen ROOTS is gevestigd op tractieweg 206, 3534 AP te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 55159281.

 

Artikel 1 – Begrippen

 • De organisatie: ROOTS (ROOTS Premium Gym).

 • Deelnemer: Diegene die zich aanmeldt voor de Activiteit, Traject en/of PT.

 • Instructeur: Instructeur in opdracht van ROOTS Premium Gym

 • Activiteiten: Alle trainingsvormen aangeboden door ROOTS (PowerFit, UltimateFit, Calisthenics, BarbellFit, Olympic weightlifting, Outdoor-PowerFit, Bootcamp en vrij trainen. Ook alle yoga vormen, Animal Flow, Sportmassage en teambuilding)

 • PT: Personal Training

 • Rittenkaart: Strippenkaart van 1, 10, 20 of 30x

 • Abonnement: Een maandelijks lopende overeenkomst, aangegaan voor een minimale periode van een jaar of maand variërend van 1x per week tot onbeperkt deelnemen aan activiteiten in dal en/of voluren, binnen en/of buiten.

 • PT Pakket: Afgesproken trainingstarief per training

 • Trajecten: Vooraf afgebakende trajecten als Be Your Best

 • Contract: Overeenkomst tussen ROOTS en deelnemer

 • Maand: wanneer er gesproken wordt over 'een maand opzegtermijn', 'maandelijks opzegbaar', of 'maandabonnement' dan houdt dit altijd een kalendermaand in. Alle maanden zijn kalendermaanden. De eerste maand van een abonnement wordt naar rato verrekend (start 10de van de maand = 1ste betaling over 20/21 dagen)

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een Activiteit of PT aangeboden door ROOTS en anderzijds ROOTS.

 • Onder Activiteit vallen alle soorten groepslessen aangeboden door ROOTS.

 • Onder PT vallen alle soorten trainingen waarbij de deelnemer persoonlijk wordt begeleid in het behalen van haar/of zijn doelen.

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke rittenkaart, elk abonnement of betalingsregeling dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Activiteit.

 • Door middel van registreren via de website en/of daarvoor bedoelde app van ROOTS verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden van ROOTS.

 • Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

 • ROOTS kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van ROOTS. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen ROOTS en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.

 • Voor ROOTS ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

 • Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de schriftelijke toestemming van ROOTS. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

 • Een overeenkomst tussen ROOTS en een Deelnemer bestaat uit een los pakket, rittenkaart, abonnement, PT pakket of Traject deelname.

 

Artikel 4 – Abonnementen, Strippenkaarten en PT Pakketten

 • Een Strippenkaart en Abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar behalve als er schriftelijk akkoord is gegeven door ROOTS

 • De Strippenkaart heeft een bepaalde geldigheidsduur. De individuele geldigheid is vermeld in het online account van de deelnemer, op de algemene website en bij aankoop van het en op de website van ROOTS. Is de Strippenkaart verlopen of het aangeschafte tegoed is verbruikt dan kan de deelnemer zich niet meer aanmelden voor de activiteiten.

 • Een Abonnement is voor onbepaalde tijd en word automatisch maandelijks verlengt. Voor beëindiging zal de Deelnemer ROOTS hiervan schriftelijk op de hoogte moeten stellen. Na schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht van beëindiging zal het abonnement nog een kalendermaand doorlopen.

 • Bij het voortijdig beëindigen van een Abonnement met een nog langer lopende contractduur zal eerst de duur van het contract verstreken moeten zijn alvorens de maandelijkse betaling zal beëindigen.

 • Het PT Pakket wordt mondeling en/of schriftelijk afgesproken tussen Deelnemer en ROOTS. De Deelnemer stemt hiermee in om binnen de daarvoor verkregen tijd de betaling te voldoen via de daarvoor bestemde factuur.

 • Deelnemer zal middels het activeren van een account in de ROOTS app/software akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

 • Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan het abonnement gepauzeerd worden. ROOTS heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot pauzering wordt ingewilligd. De pauze periode bedraagt maximaal 6 maanden waarna het abonnement automatisch hervat zal worden. Eventueel verlenging zal schriftelijk aangevraagd moeten worden.

 • De geldigheidsduur van Rittenkaarten kan niet verlengd worden.

 • ROOTS is bevoegd jaarlijks de hoogte van de abonnementen/rittenkaarten/PT Pakketten/Trajecten te herzien en opnieuw te schalen naar huidige marktcomfort.

 • ROOTS is bij verhoging van een huidig lopend contract verplicht de verhoging minimaal twee (2) maanden alvorens de verhoging kenbaar te maken aan deelnemer.

 

Artikel 5 – Betalingen, Facturering en Machtiging

 • Een strippenkaart dient in een keer vooraf betaald te worden via Ideal of factuur.

 • Abonnementen lopen via een automatische maandelijkse machtiging waarbij de eerste betaling naar rato wordt berekend. De Deelnemer geeft hiermee akkoord via het daarvoor bestemde SEPA formulier die ingevuld dient te worden bij het afsluiten. Betaling vindt plaats rond de eerste van de maand, per maandelijkse vooruitbetaling. Deelnemer is dan ook gerechtigd deel te nemen aan de binnen het pakket vallende activiteiten in de vooruitbetaalde periode.

 • De Deelnemer dient de eerste betaling via Ideal of machtiging te voldoen, vanaf deze datum zal het Abonnement maandelijks doorlopen en afgeschreven worden.

 • Indien het niet mogelijk is om het gewenste bedrag van de rekening van de Deelnemer af te schrijven zal ROOTS hier administratie kosten voor rekenen bij de eerstvolgende poging.

 • PT en overige trajecten loopt via facturering, de Deelnemer ontvangt over de afgesproken periode de factuur van de afgenomen personal trainingen. De factuur dient tijdig te worden betaald.

 • Bij betaling via factuur kan ervoor gekozen worden te betalen in termijnen, indien hiervoor gekozen wordt dient het volledige pakket te zijn betaald voor deze afloopt.

 • Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst kan deze worden ontbonden door ROOTS en zullen incasso en overige kosten voor rekening van de Deelnemer zijn.

 • Vanaf de 4de vertraging dag tot en met de 8ste dag loop de verhoging met 5% per dag op, en daarna met 1% per dag. Na 34 dagen wordt het maximum van 50% bereikt. Art. 7:625 BW.

 

Artikel 6 – Deelname aan Activiteiten en PT

 • Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Activiteit aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Activiteit.

 • Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk vier (4) uur voor aanvang van een Activiteit nog kosteloos uitschrijven. Bij niet tijdige uitschrijving van de activiteit zal de gebruikte credit gerekend worden. Bij het uitschrijven voor de uiterlijke tijdstermijn van vier (4) uur zal de credit geretourneerd worden.

 • Bij deelname aan PT wordt na elke trainingssessie een afspraak gemaakt voor de eerstvolgende keer. Hiervoor geld een kosteloos afmeldt termijn van twaalf (12) uur voor aanvang van de PT.

 • ROOTS is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van ROOTS en in het daarvoor bestemde inschrijfsysteem.

 • ROOTS heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte credit gecrediteerd.

 • Buitengewone omstandigheden leveren voor ROOTS altijd overmacht op en ontheffen ROOTS van zijn verplichtingen. Bij blijvende overmacht is ROOTS ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

 • Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. ROOTS is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Activiteit door gevaarlijke weersomstandigheden.

 • Indien tijdens of omtrent de Activiteit misbruik wordt gemaakt van materialen of faciliteiten welke ROOTS Biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbaar schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende Deelnemer.

 • Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Activiteit daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door ROOTS van de Activiteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 • Deelname aan een Activiteit geschiedt op eigen risico.

 • ROOTS, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Activiteit.

 • Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van ROOTS, haar medewerkers en trainers, is ROOTS niet aansprakelijk.

 • ROOTS is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Activiteit. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

 • ROOTS is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Activiteit.

 • ROOTS is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Activiteit.

 • De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Activiteit is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

Artikel 8 – Gezondheid

 • Een Activiteit is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Activiteit.

 • Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

 • ROOTS behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Activiteit.

 

Artikel 9 – Ontbinding en Annulering

 • ROOTS is gerechtigd deelname per direct geheel of gedeeltelijk te ontzeggen zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden voldoet.

 • Annulering door de Deelnemer voor (een deel van) de training kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 5 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het gefactureerde of gemachtigde bedrag kan niet worden teruggevorderd tenzij er spraken is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.

 

Artikel 10 – Website en Privacy

 • ROOTS respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

 • ROOTS gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal ROOTS deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

 • ROOTS zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 • De werknemers van ROOTS en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

 • De Deelnemer geeft ROOTS toestemming om fotografische en andersoortige opname van groepen en/of individuelen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotiedoeleinden.

 • De websites van derde partijen waarnaar op de website www.rootspremiumgym.com hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ROOTS gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. ROOTS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

 • De website www.rootspremiumgym.com en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ROOTS.

 

 

 

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht 

 • Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door BGF.

 • Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 • Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Bij registratie ga je akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

bottom of page